НРАП

Какво представлява НРАП?

Националната Развъдната Асоциация по Пчеларство /НРАП/ е твърде специфична структура в българското пчеларство, обединяваща усилията както на учените, работещи по проблемите на селекционната работа и майкопроизводството така и на пчеларите-професионалисти, чиято предмет на дейност е репродукцията на генетичен материал.

История

Националната развъдна асоциация по пчеларство /НРАП/ е новосъздадена структура в българското пчеларство. Нейното учрредяване бе инициирано от Председателя на Националната комисия по селекция и майкопроизводство в пчеларството, като необходимо специализирано звено. Учредена е съгласно чл.8 на Закона за животновъдството, а от 19 април 2001г. е регистрирана в Пловдивски окръжен съд /решение №2716/ като сдружение с нестопанска цел в частна полза на основание чл.2 ЗЮЛНЦ. На 2-ри май 2001г. пред Комисия за одобряване на селекционните програми в МЗГ е представена развъдната програма на Асоциациятая разработена от Националната комиския по селекция в пчеларството и Дирекция “Животновъдство” на МЗГ през 1999г. Тя беше одобрена и беше получено разрешение № 18 /29.06.01г./ за срок от 10 години на територията на Република България НРАП да изпълнява дейности по селекция и репродукция съгласно чл. 23 от Закона за животновъдството. В настоящия момент в НРАП членуват всички по-големи браншови организации – Български пчеларски съюз, Националната асоциация на пчеларите професионалисти, Български национален пчеларски съюз и др., както и всички научни работници в областта на пчеларството и ветеринарни специалисти, майкопроизводители /лицензирани и в процедура на лицензиране/, професионални пчелари подкрепящи развъдната политика на асоциацията.

Цели

Да организира и осъществява развъдно-подобрителна работа  с пчелите на територията на Република България.
•    Да разработва национални, регионални и индивидуални инвестиционни програми за подобряване и запазване на генетичния потенциал на пчелите в България.
•    Да опазва и подобрява генетичния потенциал.
•    Да гарантира расовата принадлежност и чистотата на предлагания на пазара генетичен материал.
•    Да подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване качеството и ефективността на развъждането и производството на пчелни майки и роеве.

Дейност

•    Подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване на качеството и ефективността на развъждането и производството на пчелни майки и роеве.
•    Разработва и прилага селекционна програма и обективни методи за селекция и усъвършенстване на използваните отродия, линии и кросове от Българската медоносна пчела.
•    Пчелните семейства в България се селекционират по следните показатели: морфологични признаци, гарантиращи принадлежността към българската пчела; слаба агресивност и слаба ройливост; хигиенично поведение; висока плодовитост на пчелните майки и висока медопродуктивност.
•    С подкрепата на МЗГ и финансовата помощ на ДФ”Земеделие”,Националната Развъдна Асоциация по Пчеларство от 2001 г. започна изграждането на Нова научно-организационна система на развъдно-подобрителната работа с пчелите в България, включваща изграждането на материални бази за научно обезпечаване на селекционния процес – генбанки, селекционни центрове, контролно-изпитателни пчелини, репродукторни пчелини и т.н.
•    Изгражда собствена материална база за провеждане на научни изследвания и обезпечаване на селекционния процес с пчелите в страната.
•    Чрез своите органи Развъдната асоциация контролира дейностите по селекция и репродукция в 25 развъдни бази на територията на страната. Всички репродукторни бази получават изходен материал за развъждане във вид на племенни инструментално осеменени пчелни майки, от които пчеларите в страната могат да си купят за своите нужди пчелни майки.
•    Контролира и издава становища за регистрация на Развъдните бази за съответния вид дейност.
•    Контролира пчелните семейства от Националния генофонд и Контролираната част на популацията. Общо под контрол на Развъдната асоциация през 2005 г. са над 6 000 пчелни семейства.
•    Съвместно с Аграрния Университет – Пловдив се провеждат проучвания с цел  инвентаризация на расовия състав на пчелите в различни райони на страната и съхраняването им в чист вид за нуждите на научно-изследователската работа и селекционна дейност.
•    В изградената генбанка се съхраняват произходи от различни микрорайони в страната, които се подлагат на изпитване по собствена продуктивност и по качество на тяхното потомство в Контролно-изпитателния пчелин и в други пчелини в различни пчеларски райони на България.
•    Асоциацията провежда  научно-изследователска работа по създаването на линии от Българската медоносна пчела с доказани ценни биологични и стопански качества.
•    Цялостната селекционно-подобрителна  работа с медоносната пчела в България се  ръководи и координира от Националната развъдна  асоциация по пчеларство, която е в сътрудничество с останалите пчеларски сдружения в страната.
•    Производството на племенни майки и рояци за нуждите на пчеларите в страната се извършва в регистрирани майкопроизводителни пчелини.

Управителен Съвет

Председател – проф. д-р Пламен Павлов Петров - гр.Пловдив

Членове на Управителния съвет:
  1. зооинж. Ганчо Димитров Ганев - гр.Сливен
  2. Калоян Любославов Кисов - гр.Пловдив
  3. проф.дбн Евгения Нешова Иванова - гр.Пловдив
  4. проф. д-р Калинка Иванова Гургулова - гр.София
  5. маг-р Марин Танев Маринов - гр.Стара Загора
  6. маг-р Тодор Василев Стоев - гр.Септември
  7. Димитър Илиев Павлов - гр.Плевен
  8. Николай Георгиев Петков - гр.Пловдив

Контролен съвет

Председател на КС - Павел Бориславов Бумов - гр.Ловеч

Членове на Контролния съвет:
  1. Неделчо Цветков Димитров - гр.Кърджали
  2. Веселин Петров Велев - гр.Благоевград

Списък на производителите на пчелни майки и рояци (2021)

Последни новини

Истината за българската пчела
вижте документа ...

България - домакин на международен пчеларски симпозиум
През 2006 година, София ще бъде домакин на международен симпозиум ...

Представяме Ви

Аписселект

Аписселект е стопанство за производство на племенни пчелни майки и роеве (отводки). Произвежда и специализирани пчелни продукти - ...